A TEM Čatež, d. o. o. vállalat GDPR adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

I.A KEZELŐ BEMUTATKOZÁSA

A TEM Čatež, d. o. o., Čatež 13, 8212 Velika Loka, törzsszám 5041775000 (a továbbiakban: TEM vállalat) az elektromos kapcsolók és aljzatok vezető szlovén gyártója. Felhasználóink számára már több mint 40 éve illeszthető, technológiailag innovatív és esztétikailag tökéletes termékeket kínálunk, amelyek különböző lakó- és munkakörnyezetben szabályozzák a közérzetet és a hangulatot.

Termékeink és szolgáltatásaink a www.tem.si és a www.touch.si honlapokon, valamint a TEM vállalat tulajdonában és/vagy kezelése alatt lévő egyéb domainek webcímein vannak bemutatva és érhetők el.

A TEM vállalatnál tisztában vagyunk a személyes adatok védelmének fontosságával, ezért azokat kiemelt felelősséggel kezeljük. Tiszteletben tartjuk a személyes adatok törvényes, tisztességes és transzparens kezelését, az érvényes, az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokkal, A személyes adatok védelméről szóló törvénnyel, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016, április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban. A személyes adatok és a magánélet védelmének módszerét a személyes adatok védelméről szóló szabályzat és a GDPR, a magánélet és a személyes adatvédelem politikája határozza meg. Megfelelő óvintézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személy hozzá ne férhessen, megőrizve azok titkosságát és integritását, valamint megakadályozzuk azok elvesztését.

Az adatkezelő elérhetősége:

TEM Čatež, d. o. o.

Cím: Čatež 13, 8212 Velika Loka

Telefon:+386 7 34 89 900

Fax: +386 7 34 89 999

Kapcsolattartási e-mail cím: gdpr@tem.si

II. MELY SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELJÜK

A TEM vállalatnál a hírlevelek címzettjeinek személyes adatait kezeljük. Itt egy adott személyre vonatkozó adatokról van szó, amelyek által a személy közvetlenül vagy közvetve azonosítható. Személyes adatait (név, családi név, e-mail cím, ország és a cég neve) a hírlevélre történő feliratkozáshoz szükséges űrlap kitöltésével adja meg. A személyes adatok megadása önkéntes, nem kötelező, ellenkező esetben azonban a hírlevelet nem tudja fogadni.

Emellett kezeljük a weboldalunk használatára vonatkozó személyes adatokat (kattintások a linkekre, felhasznált idő) és az általunk küldött e-mailekre történő visszajelzéseket (megnyitotta-e az üzenetet, melyik kapcsolatokra kattintott rá).

III. A SZEMÉLYES ADATGYŰJTÉS JOGALAPJA

Az ön személyes adatait:

– az e-hírlevél küldésébe történő beleegyezése, illetve;

– a webhelyeink használatával kapcsolatos ügyvitelhez, illetve ennek fejlesztéséhez fűződő törvényes érdek alapján kezeljük.

IV. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

Az ön személyes adatai kezelésének célja az e-hírlevél küldése, amelyben bemutatjuk önnek újdonságainkat, termékeinket, szolgáltatásainkat, kínálatunkat és az eseményeket, a tájékoztatást és a közvetlen értékesítést is beleértve. Ezekben az esetekben a személyes adatok felhasználása az adott személy jóváhagyott felhasználási keretén belül, a megbeszélt tájékoztatási csatornákon, az ön általi visszavonásig történik.

A TEM társaság a személyes adatokat a webhelyek látogatása során, a sütik (cookie) által gyűjti, célja pedig a hatékonyság és a felhasználó tapasztalat javítása, a biztonság, a webhelyek zavartalan működése és a webhely látogatóinak számlálása. A TEM kétfajta sütit használ:

a) kulcsfontosságúak, amelyek nélkül a TEM társaság tulajdonában, illetve üzemeltetésében lévő webhely nem fog megfelelően működni. Beállításuk a webhellyel kialakított bármilyen interakció során történik.

b) azok, amelyekkel a TEM társaság, a látogatói tapasztalat javítása céljából elemzi az adott webhely forgalmát. A látogató a sütit a webhelyen található, a sütikről szóló tájékoztatással megjelenő gombra történő kattintással, illetve a sütikről szóló üzenet megjelenése utáni további böngészéssel fogadja el. További információk a sütik használatáról a www.tem.si/piskotki weboldalon.

V. MENNYI IDEIG KEZELJÜK AZ ÖN ADATAIT ÉS MI TÖRTÉNIK VELÜK EZT KÖVETŐEN

A TEM társaság az ön személyes adatait a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli. Az ön beleegyezésével általunk kezelt személyes adatokat tartósan, illetve az öntől érkező visszavonásig kezeljük. A törvényes érdek alapján kezelt személyes adatokat tartósan, illetve a cél eléréséig használjuk.

A fenti határidők lejártát követően a személyes adatokat hatékonyan töröljük, illetve anonimizáljuk, ami azt jelenti, hogy oly módon kezeljük őket, hogy azok már semmilyen módon nem kapcsolhatók önhöz, illetve nem tulajdoníthatók önnek.

VI. SZEMÉLYES ADATKEZELŐK ÉS SZEMÉLYES ADATOK ESETLEGES ÁTADÁSA HARMADIK ORSZÁGOKNAK

Az e-hírlevelek címzettjeinek személyes adatait a TEM társaságban alkalmazott személyek gyűjtik és kezelik.

Az ön személyes adatait nem szállítjuk (EU-n és EGK-n kívüli) harmadik országoknak. Abban az esetben, ha az ön személyes adatai harmadik országokba kerülnének, a nemzeti és EU jogszabályok értelmében gondoskodunk a személyi adatok biztonságát szolgáló megfelelő intézkedésekről és ezek alkalmazásáról, valamint az emberi alapjogok és szabadságjogok megvalósításáról.

VII. EGYÉNI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTŐ ELJÁRÁS

A saját személyes adataira vonatkozóan ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

– tőlünk bármikor követelheti:

– az ön személyes adatai kezelésének igazolását;

– a hozzáférést a személyes adataihoz és az alábbi információkhoz: az adatkezelés célját; a kezelt személyes adatok fajtáit; információkat azokról a felhasználókról vagy felhasználói kategóriákról, amelyekkel a személyes adatokat közölték, illetve közölni fogják, külön tekintettel a harmadik országokban vagy a nemzetközi szervezetekben lévő felhasználókra; tájékoztatást a személyes adatok tervezett őrzésének időtartamáról, illetve amennyiben ez nem lehetséges, az időtartam kijelölésére vonatkozó mércékről; az automatizált döntéshozatalról történő tájékoztatást, a profilalkotást és ennek indoklását is beleértve, továbbá arra vonatkozó tájékoztatást, hogy ön számára mit jelent, illetve milyen következményekkel jár az ilyen adatkezelés;

– egy (ingyenes) másolatot a személyes adatairól elektronikus vagy fizikai formátumban (amennyiben a kérelem elektronikus kommunikációs eszközön érkezik és ön nem követeli másképp, a másolatot elektronikus formátumban biztosítjuk); az ön által követelt további másolatokért, a költségek figyelembe vételével, ésszerű összegű díjat számíthatunk fel;

– a pontatlan személyes adatok javítását;

– a kezelés korlátozását, amennyiben:

– vitatja a személyes adatok pontosságát, éspedig arra az időtartamra, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– a kezelésük törvényellenes, és ellenzi a személyes adatok törlését, ehelyett kezelésük korlátozását követeli;

– a személyes adatkezelésre már nincs szükségünk, ön azonban jogi követelése érvényesítésére, megvalósítására vagy védelmére használja azokat;

– az összes személyi adat törlését (elfeledtetéshez való jog), amennyiben teljesülnek a GDPR 17. cikkébe foglalt feltételek, különösen pedig, ha ön visszavonja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos felhatalmazását;

– az ön által számunkra rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő kiadását, hogy ezeket az adatokat, az általunk történő korlátozás nélkül, egy másik adatkezelőnek továbbítsa;

– a személyes adatok közvetlen értékesítésre történő használatának megszüntetését, a profilalkotást is beleértve;

– hogy önre ne vonatkozzon a kizárólag az automatizált adatkezelésen alapuló döntés, beleértve a profilalkotást is, amennyiben teljesülnek a GDPR 22. cikkébe foglaltak.

– amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ön adatainak kezelése sérti a GDPR-be foglaltakat, az információs jogvédőnél tehet panaszt.

VIII. JOGVÉNYESÍTÉSI ELJÁRÁS

A személyes adatkezelésre vonatkozó adott beleegyezését bármikor, véglegesen vagy ideiglenesen, egészében vagy részlegesen visszavonhatja a gdpr@tem.si e-címre küldött írásos nyilatkozattal, illetve beleegyezését a MailChimp nyomtatvány által kezelheti. A beleegyezés visszavonása nem befolyásolja a visszavonásig érvényes beleegyezés alapján történő adatkezelés törvényességét.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogvédelemre vonatkozó beadványait, írásos formában, a gdpr@tem.si e-címre, illetve társaságunk TEM Čatež, d. o. o., Čatež 13, 8212 Velika Loka címére küldheti.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogérvényesítő eljárás során szükséges beazonosítás céljából öntől további adatokat kérhetünk, az intézkedést pedig csak abban az esetben utasíthatjuk vissza, ha bebizonyosodik, hogy nem tudjuk önt minden kétséget kizárólag beazonosítani.

A személyes adataival kapcsolatos jogérvényesítési megkeresésre, szükségtelen elodázással, a beadvány beérkezésétől számított legtöbb egy hónap alatt vagyunk kötelesek válaszolni.

IX. JOGI INFORMÁCIÓK

A jelen GDPR politika rendelkezése csak kiegészítik, de nem érvénytelenítik a személyes adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. Amennyiben eltérés állapítható meg a jelen GDPR politika rendelkezései és a személyes adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezései között, a jogszabályok rendelkezései a mérvadóak. TEM bármikor módosíthatja a jelen GDPR politikát. A módosításokat a www.tem.si weboldalon követhetik.

Čatež, 2018.8.28.